За спазването на закона за авторското право

Защо се налага да правя това - да забраня свалянето на снимките от сайта? Искам да Ви кажа, че моята страница е изцяло некомерсиална и съм искал винаги да бъде такава. Аз и моите приятели, авторите на снимките от сайта сме желали единствено да популяризираме красотата на Българските планини и да споделим радостта си от преживените моменти. Всеки посетител да може да ползва с некомерсиална цел информацията от сайта и да се радва на снимките в него. Има много мнения в книгата за гости, които ни показваха, че хората се радват на сайта и с удоволствие го посещават и за това, колко българи живеещи в чужбина сме зарадвали.
Какво беше разочарованието ни обаче, след като открихме нашите снимки на няколко български комерсиални сайта и дори в едно електронно издание. Авторите на тези сайтове не се бяха посвенили да обявят тези снимки за свои, като дори бяха изтрили или изрязали часта от снимките (долния десен ъгъл), където е поставено името на автора и годината на правене на снимката. И това при условие, че на сайта изрично е указано, че снимките са с авторски права и никой няма право да ги препредава, цитирам:
"Copyright © Валери Трифонов 2000-2003г.Всички права запазени. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде репродуцирана или предавана под каквато и да е форма или начин без писменото съгласие на автора."
Явно все още не сме свикнали да зачитаме авторското право и не ни се дават пари за нещо, което можем да откраднем. Незнанието на законите обаче не оневинява никого. Законът за авторското право изрично обяснява възникването на авторските права, защитата на авторските интереси и наказанията предвидени за нарушителите. Затова, за да не изкушаваме и други да нарушат авторските ни права, съм принуден да забраня за сваляне повечето снимки от сайта. Посетителите ще могат да ги разглеждат, но няма да могат да ги свалят. Няколко секундното закъснение при появяването на снимките за някои браузери ще е нормално и не трябва да смущава посетителите. Премахвам и секцията за тапетите. Ако някой все пак много, много иска да има някоя снимка или тапет (разбира се само за лично ползване с некомерсиална цел) да изпрати писмо на моя е-майл: valtri@hotmail.com с описание коя снимка иска да му изпратя и ще я има. Хора и организации, желащи да ползват снимките и са готови да заплатят за тях някаква сума, също могат да пишат на адреса: valtri@hotmail.com

По-долу, за тези, които се интересуват или за тези, които "не са чували" за закона за авторското право, цитирам няколко члена от закона.


ЗАКОН за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993 г.; изм., ДВ, бр. 63 от 1994 г., бр.10 от 1998 г., бр.28 от 2000 г.; доп.,бр.107 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.77 от 9 август 2002 г.)

Възникване на авторското право

Чл.2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.

Закриляни обекти

Чл.3. (1) Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
.....
7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
......

Автори и други носители на авторско право

Чл.5. Автор е физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон.

Предположение за авторство

Чл.6. До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентификационен знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин.

Видове имуществени авторски права

Чл.18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.

Право на възнаграждение за всеки вид използване

Чл.19. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид.

Общо правило

Чл.27. (1) (изм.,ДВ,бр.28 от 2000 г.) Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.

Глава дванадесета
ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА

Иск за обезщетение

Чл.94. (1) (пред.чл.94,ДВ,бр.28 от 2000 г.; изм.,бр.77 от 2002 г.) Който наруши авторско право, сродно на него право или право по чл.93в, дължи на носителя на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, обезщетение за причинените вреди.
(2) (нова,ДВ,бр.28 от 2000 г.) Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, лицата по ал.1 могат да искат вместо обезщетение:
1. приходите, получени вследствие на нарушението, или
2. (изм.,ДВ,бр.77 от 2002 г.) равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри, или
3. (изм.,ДВ,бр.77 от 2002 г.) от сто до петдесет хиляди лева, като конкретният размер се определя по преценка на съда.

Глава тринадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Наказания

Чл.97. (1) (изм.,ДВ,бр.10 от 1998 г.) Който в нарушение разпоредбите на този закон:
10. (нова,ДВ,бр.28 от 2000 г.) възпроизвежда или разпространява произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
(доп.,ДВ,бр.77 от 2002 г.) се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от двеста до две хиляди лева, ако не подлежи на по-тежко наказание и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Носителят на авторското право, както и лице, на което е отстъпено изключителното право за използване на произведение, закриляно от този закон, могат да поставят на подходящо място върху екземплярите от произведението латинската буква "С", заградена в кръгче, пред своето име или наименование и годината на разгласяването.

§ 2. По смисъла на този закон:
3. (изм.,ДВ,бр.28 от 2000 г., бр.77 от 2002 г.) "възпроизвеждане на произведение" е прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под цифрова форма в електронен носител.
§ 5. (1) Размерите на възнагражденията, дължими на носителите на авторско и сродните му права, за използване на техни произведения, изпълнения, звукозаписи и радио- и телевизионни програми, се определят по договор между правоимащите и ползвателите.

§ 10. Законът влиза в сила от 1 август 1993 г.
§ 11. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет. Законът е приет от 36-о Народно събрание на 16 юни 1993 г. и е подпечатан с държавния печат.
Председател на Народно събрание: Александър Йорданов


към главната страница